PeBab

Om oss

PeBab betyder Passerkontroll och elektroniska Bokningssystem i Stockholm AB. Vi är entreprenörer och jobbar med fastighetssäkerhet. Passersystem, kamerasystem, larm mm.

 

PeBab´s ambition
PeBentreprenad´s ambition är att hitta fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, kommunala fastighetsbolag mfl, för att informera om fördelarna med att höja tryggheten och säkerheten i bostadsfastigheter. Vi vill erbjuda våra kunder: Den absolut bästa tekniska och ekonomiska lösningen som finns tillgänglig idag. Exakt det kunden har behov av och inget annat. En installation av absolut högsta klass, en kvalitet som både vår kund och vi är nöjda och stolta över. En support och efterservice som är lite mer, än våra kunder kan förvänta sig eller kräva. En uppföljning för vår egen kvalitetssäkring, att kunden är nöjd och allt fungerar såsom vi har överenskommit .

 

Bakgrund

Företagets ledning och ägare har sedan många år arbetat med trygghet och säkerhetssystem som; Trygghetslarm, Inbrottslarm, Brandlarm, Passersystem, Driftlarm, Tidsystem, Kameraövervakning mm, mm. Dåsom anställda påbåde medelstora och de största företagen i branschen, och har verkat påledande positioner som Projektledare, försäljningschef, marknadschef, sektionschef och larmchef. När vi bestämde att starta egen verksamhet, bestämde vi ocksåatt enbart arbeta med det som var roligt och naturligtvis ocksåmed hänsyn till vilken bransch som expanderade mest. Valet blev tekniska system för bostadsfastigheter, såsom Passersystem, bokningssystem, porttelefonsystem, kamerasystem, mindre larmsystem mm.

Ledning

Ola Ström

0733 67 90 34

Verksamhetsområde

PeBab är ett företag som arbetar med följande områden:
 • Försäljning och marknadsföring
 • Projektering och upprättande av arbetshandlingar
 • Installation
 • Utbildning av användare och personal för underhåll
 • Service

PeBab har följande specialområden:

 • Passerkontrollsystem
 • Elektroniska bokningssystem för bl a tvättstugor
 • Inbrottslarmsystem

PeBab har ocksåföljande produktområden:

 • Brandlarm / utrymningslarm
 • Mekaniska och elektronsiska låssystem
 • CCTV Kameraövervakningssystem
 • Akustiska och optiska signalanläggningar
 • Överfallslarmanläggningar
 • Övrigt allmän-tele såsom telefoni och 01-nät

Ambition

Leverantörer.
PeBab:s grundidé är att i första hand göra avtal med branschens bästa leverantörer, tillverkare, av säkerhets- och trygghetsförhöjande produkter för bostadsfastigheter. Med bästa avser vi enbart seriösa och pålitliga företag, som pånågot sätt är ledande inom sitt område.

 

I vårt val av produkt värderar vi följande tre bitar högre än andra:

 • Väl beprövad produkt utvecklad och tillverkad i Sverige.
 • Bät t re än konkurrerande produkter påväsentliga delar.
 • Det mest miljövänliga alternativet som går att fåtag på.


Naturligtvis f inns det en mängd andra pusselbitar som skall passa ihop före ett beslut av produkt, men med dessa tre bitar har vi en bra grund i vår affärsidé.


Andra viktiga delar som kommer av dessa t re bitar är bland annat:

 • Garanterat hög kvalitet, minskar garantireparationerna.
 • Lättanvända system för kunden, minskar behovet av utbildning.
 • Möjligheten att påverka produkten när speciella önskemål uppstår.
 • Lätt att motivera kunden vårt produktval.
 • Bra miljöval är ett krav i vår miljöpolicy.


Kundgrupper.
PeBentrepranad´s ambition är att hitta fastighetsägare, bostadsrättsföreningar , kommunala fastighetsbolag mfl, för att informera om fördelarna med att höja tryggheten och säkerheten i bostadsfastigheter.

 

Vi vill erbjuda våra kunder:

 • Den absolut bästa tekniska och ekonomiska lösningen som finns tillgänglig idag.
 • Exakt det kunden har behov av och inget annat.
 • En installation av absolut högsta klass, en kvalitet som både vår kund och vi är nöjda och stolta över.
 • En support och efterservice som är lite mer, än våra kunder kan förvänta sig eller kräva.
 • En uppföljning för vår egen kvalitetssäkring, att kunden är nöjd och allt fungerar såsom vi har överenskommit.

Miljöplan

Grundtanke
Företagets miljöarbete känns inte pånågot sätt påtvingat, utan helt naturligt. Att vara aktiv i miljöarbete kan vara att sträva efter att hjälpa miljön påhemmaplan och hålla rent utanför sin egen dörr. Det finns fortfarande förhoppning om att våra barn och barnbarn kan fåse valar och sälar i naturen eller besöka regnskogarna. Eftersom vårt arbete är mycket lokalt i Stockholm försöker vi i första hand se påvad vi kan göra för att förbättra i vår närmiljö och enbart leverera produkter som är återvinningsbara och / eller har ett högt energivärde vid förbränning.


I vår hemmamiljö är det i första hand försurning, resursslöseri och förgiftning av naturen som
är de största hoten mot våra ättlingars framtid.


Beslut vid startmöte
Vi har bestämt oss för att införa ett miljöarbete som skall vara lika naturligt som allt annat vi
måste göra för att överleva. Att påtvinga medarbetare att tänka miljö är aldrig lätt, men att t ex
lägga in källsortering som ett arbetsmoment, kan bli lika naturligt som att dra en kabel.


Förnyelsebara resurser i såslutna kretslopp som möjligt och undvika miljöförstörande ämnen. Vi skall sträva efter källsortering för att minska mängden avfall. Produkter skall alltid vara de mest miljövänliga alternativet för att förebygga förorening.


Medvetandegöra alla våra samarbetspartner om våra miljömål.


Vi skall inte bara följa gällande lagar och krav, utan målsättningen är att sträva efter att ligga
några steg före och ses som ett föredöme. Utifrån dessa mål skall vi utvärdera och vid behov kräva in uppgifter från leverantörer med jämna mellanrum.


Åtgärder

 • Återvinning av förpackningsmaterial från leverantörer.
 • Pappersåtervinning från kontoret.
 • Använda återvinningspapper till skrivare och fax.
 • Att trycka brevpappret pååtervinningspapper.
 • Färgen vid tryck skall vara miljövänligt.


Vi måste ställa krav påleverantörer angående tillverkningsprocess och förpackningsmaterial. Plast och andra material i apparater måste kunna återvinnas eller ge högt energivärde. Batterier som finns i alla anläggningar skall lämnas för återvinning pårecycling-station. Elektronik och ämnen skall lämnas pårecycling-station för urskillning av olika material.


Egen påverkan påmiljön

 • Välja rätt dataleverantör
 • Välja rätt bilar ( miljöklassade )
 • Välja rätt kontorsmöbler mm.


Huvudleverantörer

 • Aptus Elektronik
 • Alarmcom
 • Teletec Connect
 • Solar
 • Dataleverantör Dell
 • Samarbetspartner
 • Eyesec Larmteknik AB
 • Lås & Nyckel


Aptus
Vår leverantör av system för passerkontroll och bokningssystem. Enheterna är i obehandlad aluminium eller plast.

Aluminiumkåpor är till 100 % återvinningsbara. Gamla kåpor lämnas tillbaka till aluminiumleverantören ( t.ex. SAPA) för återvinning i smältverk.


Plastkåpor är i ABS-plast vilket är 100 % återvinningsbara. En ny plastkåpa kan tillverkas med en del återvunnet material och en del nytt material. Alternativs kan enheten lämnas till förbränning hos ett värmeverk. Enheten har där ett högre energivärde än olja.


Magnetkort och brickor görs i återvinningsbar PVC-plast. Förbrukade kort lämnas för återvinning alternativt värdebränning påen sopstation.


Elektronik (kretskort) återlämnas till specialfirmor (recycling-firmor) som återvinner och skrotar elektronik. Guld, koppar och vissa kretsar återvinns där.


Samarbetspartner
I våra entreprenader använder vi alltid, när tekniken och ekonomin såtillåter, miljövänliga alternativa produkter såsom kabel, rör osv. Målet är att huvuddelen av förbrukningsmaterielen skall garanteras från leverantören vara de mest miljövänliga alternativet.


I de fall det missgynnar ekonomin i entreprenaden måste vi tyvärr låta vår kund själva ta beslutet.


Information och utbildning
Alla våra medarbetare har 10-15 års erfarenhet av att utföra sin professionalism, t ex förlägga kabel snyggt i fastigheter, montera upp apparater och koppla in de samma, eller driftsätta och utbilda folk i teknisk utrustning. I vårt arbete ingår att fåalla att inse att miljötänkandet numera ingår som ett arbetsmoment. Var skall man göra av kartonger, vilken utrustning skall användas, vilka rör skall monteras osv. Sålänge denna utbildning inte finns med i den vanliga teleutbildningen måste vi leverantörer se till att detta kompletteras.


Styrdokument
Vi har till alla våra entreprenader en intern dokumentation där vi registrerar vilka komponenter med artikelnummer eller beskrivning som har ingått. De komponenter som ingår skall till 95 % vara upptagna i vårt register över miljövänligt material som skall användas. Till dessa produkter skall det finnas faktablad registrerat hos oss med uppgifter om tillverkningsprocess, innehållande materiel, återvinning mm.


Avvikelserapport
Om en avvikelse från miljöplanen skulle upptäckas vid upprättande av styrdokumentet skall detta utredas. Det vanliga är dock att en leverantör har bytt modellbeteckning eller skrivfel. Skulle felet dock visa sig att en leverantör har förändrat tillverkningsprocessen eller materialet i produkten, måste vi se över om vi kan acceptera den nya produkten eller om vi skall byta leverantör.


Alla våra leverantörer är medvetna eller blir under året 2003 informerade om vårt miljöarbete. Vid en eventuell produktförändring eller avvikelse i artikelnummer mm, skall de skriftligen meddela oss om vad som skiljer före leverans.

Besöksadress

PeBab
Botkyrkavägen 4

143 30 VÅRBY

Tel: 08 - 508 657 05

Epost: info@pebab.se